Erve Europe logo white | Fashion forward
 licensed apparel and brands. Front runners in design, sourcing and distribution. Daywear, nightwear, swimwear, socks, ...
Erve Europe | Official Disney license. Showing: Mickey and Minnie Mouse daywear, nightwear, swimwear, socks and legwear (hosiery), underwear, The Minions hat, Spider-man cap, Batman socks, My Little Pony gloves, Frozen swimwear, Cars nightwear, Hello Kitty underwear, PAW Patrol shorts. Erve also had licenses: Star Wars, The Simpsons, Friends, Sonic, Captain America, Harry Potter, Jurassic World, Jurassic Park, The Avengers, AC DC, Gas Monkey Garage, E.T., NASA, Emoji, Tetris, Baby Shark, Smiley, Ricky Zoom, Fireman Sam
Erve Europe | word in color white: Terms & Conditions | Erve Europe is a European leader in character licenses and brands for B2B. We produce branded fashion and apparel featuring TV, film, cartoon and video game heroes.

Terms & conditions of sale

Erve Europe (Van der Erve N.V.)

This is a translated compact version of the original Dutch terms and conditions of sale, provided for general convenience of reading and understanding.

The original Dutch version prevails over this English translation.

Orders

To reach a binding agreement with our company, each order must be confirmed in our offices. Orders including the preparation of export documentation shall be subject to a surcharge of € 50 if the overall invoice amount is less than € 2,000. Orders from our stock range shall be subject to a minimum gross invoice amount for each country/region. If an order is below this minimum amount, a transport surcharge may be applied. Clients who wish to cancel articles following confirmation of the order shall be charged 50% of the cost of the rejected products as a fixed compensation.

Deliveries
The initial product delivery shall always be on the basis of a pro forma invoice. Delivery of the ordered products shall proceed following receipt of payment of this pro forma invoice. In order to be valid, complaints concerning delivered products must be submitted to us in writing at the latest within 5 days following receipt of the goods. In the absence of a timely complaint, the delivered products shall be considered accepted by the client.

Invoicing and payment
Invoices shall be payable in Belgium. Unless stated otherwise, our agents or representatives shall not be entitled to receive payments for invoices. Late payment shall by law, and without notice of default, incur late payment interest of 12% per month on the total amount of the payable claim from the due date. Moreover, an irreducible fixed compensation amounting to 10% of the payable claim, with a minimum of € 50, shall be charged by law and without notice of default. Non-payment on the due date of a single invoice shall make the balance of all other invoices owed, even those not yet due, immediately due and payable by law. Any overdue payment, or partly overdue payment, owed by the client on the due date shall entitle us to automatically and by law terminate the contract. Notification of this termination can be made via any legal procedure. Late payment interest and the fixed compensation shall remain due despite the annulment of the sale. If a buyer fails to meet his obligations, we shall be entitled to annul the sale, without prejudice to our right to compensation and interest. If our faith in the buyer’s creditworthiness is compromised as a result of legal enforcement measures against the buyer and/or verifiable other events, which call into question and/or make confidence in the successful execution of the obligations undertaken by the buyer impossible, we reserve the right, even if all or part of the goods have already been dispatched, to suspend the entire order or part thereof and demand appropriate guarantees from the buyer. If the buyer refuses to respond, we reserve the right to cancel all or part of the order, without prejudice to our right to all manner of compensation and interests.

Reservation of ownership
Goods shall remain our property until full payment has been received. All risks shall be at the buyer’s expense. Deposits paid shall remain ours in compensation of possible losses in the event of resale. As of today, buyers shall, by way of security, transfer all claims resulting from a resale of goods belonging to us (even if they have already been processed). Drawing and/or accepting promissory notes or other marketable documents shall not constitute a novation and shall not be considered a deviation from the terms and conditions of sale. In the event of a dispute, the courts in Brussels or the courts in the buyer’s place of residence (to be decided by us) shall have sole authority.

The buyer shall be deemed to be familiar with these general terms and conditions of sale. Absence of any response within eight days of the initial examination shall make them enforceable, also for subsequent agreements. These general terms and conditions of sale shall have absolute priority over the buyer’s terms and conditions of order/sale, even if the latter stipulate the opposite.

Verkoopsvoorwaarden

Erve Europe (Van der Erve N.V.)

Bestellingen
Alle bestellingen worden rechtstreeks met het commercieel departement afgesloten en bevestigd. Voor bestellingen met opmaak van exportdocumenten zal een toeslag van 50 EURO aangerekend worden indien het totale factuurbedrag kleiner is dan € 2.000,-. Voor bestellingen uit ons stockprogramma geldt een minimum bruto factuurbedrag per land/regio. Indien de bestelling onder dit minimum bedrag blijft, kan een transporttoeslag aangerekend worden. Indien de klant na confirmatie van de bestelling artikelen wenst te annuleren zal een vergoeding van 50% van de prijs van de geweigerde producten ten titel van forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden.

Leveringen
De eerste levering van producten gebeurt steeds op basis van een pro forma factuur. Na ontvangst van de betaling van deze pro forma factuur zal de levering van de bestelde producten uitgevoerd worden. Iedere klacht, omtrent geleverde producten, dient om geldig te zijn, schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden. Bij afwezigheid van tijdig protest zullen de geleverde producten als door de klant aanvaard beschouwd worden.

Facturatie en betaling
Alle facturen zijn betaalbaar te België. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaalbedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 10% op de eisbaar geworden schuldvordering met minimum van 50 EURO, en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze tenietverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de tenietverklaring van de verkoop. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brussel of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

Erve Europe

Erve Europe (Van der Erve NV), a part of Erve Group, began in 1985 in Brussels, the capital of Europe.

Erve Group

Erve Group is a circle of companies that give everyone the opportunity
to grow.

Erve Group has 6 offices across 3 continents and we keep growing.

Company values

Meet the ‘Dudas’

Our animated characters that set the tone for everything we do.

Address
ERVE EUROPE
Van Der Erve NV
Weiveldlaan 41 bus 21
1930 Zaventem
Belgium
Contact us
Fax +32 (0)2 7257363